Bravos
қазақ
Русский қазақ English

Бұл құжат-интернет-дүкеннің көпшілік оферта (ұсыныс) "https://coffee-tea-bravos.ru /" тауарларды сату туралы

1.Жалпы ережелер

1.1.Осы жария оферта (бұдан әрі - Оферта) "БМ Техно" ЖШҚ-ның кез келген жеке тұлғаның атына "БМ Техно" ЖШҚ-мен осы Шартта белгіленген талаптарда қашықтықтан түрде Сайтта тауарды бөлшектеп сатып алу-сату шартын жасасудың ресми ұсынысы болып табылады және Офертаның барлық елеулі талаптарын қамтиды.

1.2.Сайтта орналастырылған тауарды сатып алушының тапсырыс беруі Сатып алушы осы Офертаның, құпиялылық саясаты мен Пайдаланушы келісімінің барлық шарттарымен келісетінін білдіреді.

1.3.Сайт сатып алушыны хабардар етпестен Офертаға өзгерістер енгізуге құқылы.

1.4.Егер Сайтта басқаша көрсетілмесе, Офертаның әрекет ету мерзімі шектелмейді.

1.5.Сайт сатып алушыға тауардың негізгі тұтынушылық қасиеттері, дайындалған орны туралы ақпаратты, сондай-ақ " ҚАЙТАРУ ШАРТТАРЫ.

2.Оферта Пәні

2.1.Сайт сатып алушыға кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке, отбасылық, үйде немесе өзге де пайдалануға арналған тауарды орналастырылған тапсырыстардың негізінде беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы осы Оферта шарттарында тауарды қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

2.2.Тауардың атауы, бағасы, саны, сондай-ақ Офертаның өзге де қажетті шарттары тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушы ұсынған мәліметтердің негізінде айқындалады.

2.3.Тапсырыс берілген тауарларға меншік құқығы сатып алушыға тауар іс жүзінде берілген және соңғы тауардың толық құнын төлеген сәттен бастап сатып алушыға ауысады. Оның тауардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну тәуекелі сатып алушыға тауарды іс жүзінде берген сәттен бастап сатып алушыға ауысады.

3.Тауардың құны

3.1.Тауар бағасын сатушы даусыз біржақты тәртіппен айқындайды және интернет-дүкенде орналасқан беттерінде көрсетіледі: https://coffee-tea-bravos.ru /

3.2.Тауардың бағасы Ресей Федерациясының рублінде көрсетіледі және қосылған құн салығын қамтиды.

3.3.Тауардың түпкілікті бағасы келесі тәртіп бойынша жеңілдіктер тауарының бағасына дәйекті әрекетпен анықталады:
* Науқандық жеңілдік
* Промокод бойынша жеңілдік
• Тұрақты сатып алушының шегерімі

3.4.Тауар үшін сайт пен Сатып алушы арасындағы есеп айырысу Сайтта – "төлем"бөлімінде көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі.

4.Офертаның жасалу сәті

4.1.Осы Офертаның (Шарттың) акцепті сатып алушының осы Офертаның талаптарына сәйкес тауарға тапсырыс ресімдеуі болып табылады. Сатып алушының тауарға тапсырысты ресімдеуі "жеткізу және төлеу" бөлімінде көрсетілген әрекеттерді жасау жолымен жүргізіледі.»

4.2.Осы Офертаны акцептей отырып, Сатып алушы келісім білдіреді:

- тіркеу деректері (оның ішінде дербес деректер) өз еркімен көрсетілген;

- тіркеу деректері (оның ішінде дербес деректер) "Интернет" желісінің байланыс арналары бойынша электрондық нысанда беріледі»;

- тіркеу деректері (оның ішінде дербес деректер) осы Офертада, Құпиялылық саясатында, пайдаланушылық келісімде көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін сайтқа берілді және осы Офертада көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін;

- тіркеу деректерін (оның ішінде дербес деректерді) сайт тауарлар мен қызметтерді жылжыту мақсатында, байланыс арналарының көмегімен сатып алушымен тікелей байланысты жүзеге асыру жолымен пайдалана алады;

- алаяқтық әрекеттерден қосымша қорғау мақсатында Сатып алушы көрсеткен тіркеу деректері (оның ішінде дербес деректер) ресімделген тапсырыстарды төлеу бойынша транзакцияларды жүзеге асыратын банкке берілуі мүмкін;

- сатып алушының оның тіркеу деректерін (оның ішінде дербес деректерді) өңдеуге берген келісімі мерзімсіз болып табылады және сатып алушы немесе оның заңды өкілі Сайтқа берілген жазбаша өтініш бере отырып қайтарып алуы мүмкін.

5.Тауарды және ақша қаражатын қайтару

5.1.Тауарды қайтару РФ "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы"Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

5.2.Ақша қаражатын қайтару төленген тауардың құнын банктік картаға қайтару немесе пошта аударымы арқылы жүзеге асырылады. 

6.Тауарды жеткізу

6.1.Сатып алушыға тауарды жеткізу тапсырыс сайт қызметкері растаған кезде Тараптармен келісілген мерзімде жүзеге асырылады.

6.2.Тауарды курьерлік жеткізу кезінде Сатып алушы жеткізу тізіліміне Сатып алушы сатып алған тауар позициясына қарсы қолын қояды. Бұл қол сатып алушының тауарды жинақтауға, тауардың саны мен сыртқы түріне наразылығы жоқ екенін растайды. 

6.3.Тауарды алғаннан кейін тауардың санына, жиынтығына және түріне шағым қабылданбайды.

7.Офертаның қолданылу мерзімі

7.1.Осы Оферта Сатып алушы оны акцептеген сәттен бастап күшіне енеді және жария офертаның акцепті қайтарып алған сәтке дейін әрекет етеді.

8.Қосымша шарттар

8.1.Сайт өзінің сатып алушымен қарым-қатынастарынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға қандай да бір өзге тәсілмен беруге құқылы.

8.2.Сайт және ұсынылатын қызметтер алдын алу немесе басқа да жұмыстарды жүргізу себебінен немесе техникалық сипаттағы кез келген басқа да себептер бойынша уақытша ішінара немесе толық қолжетімсіз болуы мүмкін. Сайттың техникалық қызметі сатып алушыларды алдын ала хабардар ете отырып немесе онсыз мезгіл-мезгіл қажетті профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізуге құқылы.

8.3.Сатып алушы мен сайт арасындағы қатынастарға Ресей заңнамасының ережелері қолданылады.

8.4.Сатып алушы тарапынан сұрақтар мен наразылықтар туындаған жағдайда ол Сайтқа телефон арқылы немесе басқа да қолжетімді тәсілмен жүгінуге тиіс. Тараптар туындаған барлық даулар келіссөздер арқылы шешуге тырысатын болады,келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау РФ қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органына қарауға берілетін болады.

8.5.Соттың осы Келісімнің қандай да бір ережесінің жарамсыздығы деп тануы қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

9.Сайттың Деректемелері

Толық атауы

Общество с ограниченной ответственностью

«БМ ТЕХНО»

Қысқартылған атауы

ООО «БМ ТЕХНО»

ОКПО

31768226

ОКОПФ

12165

ОКФС

16

ОКВЭД

29.24.9

ИНН

6229074758

КПП

622901001

ОГРН

1156229000179

Тіркеу күні

22.01.2015г.

Тіркеу туралы куәлік

серия 62 №002298781выдано МРИ ФНС №1 по Рязанской области

Заңды мекен-жайы

390044 Г. Рязань ул. Вишнёвая,  д. 21 кор. №6  оф. 23

Нақты мекен-жайы

390047 г. Рязань, 4-й проезд Добролюбова, д. 1а

Пошталық мекен-жайы

390047 г. Рязань, 4-й проезд Добролюбова, д. 1а

Телефон

(4912) 47-46-44

e-mail

info@bravos.coffee

Банк

«ПАО» Прио-Внешторгбанк г. Рязань

БИК

046126708

к/счёт

30101810500000000708

р/счёт

40702810600000007259

Сенімхатсыз әрекет етуге құқығы бар тұлға

Генеральный директор Найденов Дмитрий Павлович

действует на основании Устава

 
Тауар себетке қосылған
Заказ в один клик